วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร้อยตรีสุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ พันจ่าเอก สมชิด มูลสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร้อยตรีสุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ พันจ่าเอก สมชิด มูลสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เพื่อชี้แจงมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของพนักงานในสังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ตลอดจนการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนชาวตำบลนาตาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/natanubonlocal

โทร 045-305-086

อทิตยาภรณ์-ข่าว/อทิตยาภรณ์-ภาพ/กานต์-ตรวจ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล