การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี