ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

          ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

          กรมการค้าภายใน จึงแจ้งว่า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2561/62 อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงได้ผลิตสื่อโปสเตอร์และแผ่นพับมาตรการดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดสำหรับผู้สนใจปรากฏตามสื่อโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในโปสเตอร์ดังกล่าว