#แจ้งประชาสัมพันธ์การพองยางห้วยกระจีน บ้านนาตาล##


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานอุบลราชธานี ว่าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ ๖ จะดำเนินการพองยางของฝายยางในเขตรับผิดชอบ โดยจะดำเนินการพองยาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หากมีมรสุม ฝ่ายฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ เพื่อป้องกัน ขนย้ายทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ใกล้ในลำน้ำ ที่อาจเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในการพองตัวฝายยาง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อไป