ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกำหนดวันคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ในว้ันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้
ลำดับที่ ๑ หมายเลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๑ นางสาวนิภาพร สุนนท์
ลำดับที่ ๒ หมายเลขประจำตัวผู้สอบ ๐๐๔ นางพงศกร ศุภโคตร
ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้