ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

เรื่อง เรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓