โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล ได้มอบหมายให้นายส่งศักดิ์ สุภโคตร รองนายก อบต.นาตาล เป็นประธานเปิด โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ โดยกองการศึกษาและวัฒนธรรม ร่วมกับ สปสช. และ รพ.สต.นาตาล เพื่อให้ความรู้ด้านทัตสุขภาพแก่ผู้ปกครองและเด็กก่อนวันเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑.เพื่อความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน จากวิทยากร รพ.สต.นาตาล
๒.ตรวจช่องปากให้เด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
๓.เด็กก่อนวัยเรียนจะได้รับแปลงสีฟัน ยาสีฟันทุกคน