ประชุม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดกาสรประชุม"กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล