โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานในการเปิด "โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙"