ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล