๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล