โครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท
1) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป
2) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์
3) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่
4) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ฯลฯ