๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒